ประกาศขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                ระยะเวลาในการยื่นคำขอ

                ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  2560 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 044-145815

                คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                1. ต้องมีสัญชาติไทย

                2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแคนตามทะเบียนบ้าน

                3. ผู้สูงอายุที่สามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยฯ ได้

                                3.1 เป็นผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2500 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2501 (กรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่เกิด เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดในวันที่ 1 มกราคม ในปีนั้น)

                                3.2 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน

                                3.3 ผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่มาในเขตพื้นที่ตำบลแคน และยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยฯ

                4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา  1 ฉบับ

                2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา   1 ฉบับ

                3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือ ธ.ก.ส.พร้อมสำเนา(กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) 1ฉบับ

                กรณีที่ผู้สูงอายุ  ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทนได้ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้

                1. หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ   1 ฉบับ

                2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ               1 ฉบับ

หมายเหตุ :  ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ 

2. เบี้ยความพิการ

                      ระยะเวลาในการยื่นคำขอ

                ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ หรือสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์

 0441-45815 เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

                1. ต้องมีสัญชาติไทย

                2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแคน ตามทะเบียนบ้าน

                3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความ อุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

                1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา 1ฉบับ

                2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  1 ฉบับ

                3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธ.ก.ส.  (กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)  1 ฉบับ

กรณีที่คนพิการ  ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นลงทะเบียนแทนได้ โดยต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

                1. หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 1 ฉบับ

                2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ

                หมายเหตุ :  สำเนาเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

                ระยะเวลาในการยื่นคำขอ

                ลงทะเบียน ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ ณ  งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลแคน  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4414 – 5815                        เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไป

เอกสารทีใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

                1. ประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา  1 ฉบับ

                2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  1 ฉบับ

                3. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์

                4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธ.ก.ส. (กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) 1 ฉบับ

 

กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทนได้ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้

                1. หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ  1 ฉบับ

                2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ              1 ฉบับ

 

หมายเหตุ :  ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 

 

 

 

 

 

 
กลับสู่...หน้าหลัก
eXTReMe Tracker