โครงการ Big Cleaning Day  (กิจกรรม 5 ส.)

เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
***************
1. หลักการและเหตุผล
                    ด้วยเทศบาลตำบลแคนโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร   ได้จัดทำ “โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) ขึ้นพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ ให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้รับการยอม รับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน ที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน
           ดังนั้น เทศบาลตำบลแคน จึงจัดทำ“โครงการ Big Cleaning Day(กิจกรรม 5 ส.) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้ง ช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติ งาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากล ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
                 2.1 เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
                 2.2 เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน
                 2.3 เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
                 2.4 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร
 
 

 
eXTReMe Tracker