โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแคน " ปลูกถั่วพร้า เพิ่มคุณค่าดิน ลดหนี้สินเกษตรกร "


20 ก.พ. 57  เวลา 10.00 น.   นายชูศักดิ์  จำเรียงฤทธิ์  นายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดงานโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแคน "ปลูกถั่วพร้า เพิ่มคุณค่าดิน ลดหนี้สินเกษตรกร" ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วัดสว่างนายม หมู่ที่ 3 บ้านนายม ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

นายภานุวัฒน์  บุติมาลย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่าตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ทำนาทั้งหมดประมาณ 21,875 ไร่ ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรใสตำบลแคน มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการทำนาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตลอดจนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปด้วย ประกอบกับพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอสนมสามารถทำนาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น คือ การทำนาปี ดั้งนั้น เทศบาลตำบลแคนร่วมกับอำเภอสนม สำนักงานเกษตรอำเภอสนม ปศุสัตว์อำเภอสนม และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีแคน "ปลูกถั่วพร้า เพิ่มคุณค่าดิน ลดหนี้สินเกษตรกร" เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรม โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนลดหนี้สินให้กับเกษตรกร

การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยราชการต่างๆ การแข่งขันผัว-เมีย หว่านถั่วพร้า การประกวดไก่พื้นเมือง (ไก่ชน) การประกวดกล้วยน้ำว้าสุก การประกวดมะพร้าวน้ำหอม การแข่งขันกินวิบากอินทรีย์ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอสนม 
eXTReMe Tracker